โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียนชัย วงษ์ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง พรมแก้วต่อ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติรัตน์ แก้วทอด
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร กล่ำทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยะวัฒน์ โรจน์กิจเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษม ศีลานุยุต
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ พันธุ์พิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ บุญประกอบ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ