โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภาวิณี ยาท้วม
เจ้าหน้าที่ธุรการ