โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายณัฐชัย ตาใส
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6