โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประเทือง พรมแก้วต่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางมณีรัตน์ ปันปวง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1