โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมหทัย แคว้นไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณัฐกฤตา บุญเมืองธนาาภ
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล หมวกคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6