โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สิบเอกหญิงนุชนาฏ คะปุกคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายฉัตรชัย คำบำรุง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6