โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวฐิติพร เขียวคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2