โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
คณะผู้บริหาร

นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุพรรณี ยาท้วม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา

นายประเทือง พรมแก้วต่อ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเกษม วิพลชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายฉัตรชัย คำบำรุง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นายณัฐวุฒิ จาดแห
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

สิบเอกหญิงนุชนาฎ คะปุกคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ