โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนแสนตอวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล (อ่าน 359) 29 ต.ค. 65
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 808) 19 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนแสนตอวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 817) 30 มี.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3819) 04 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 3800) 04 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 (อ่าน 3862) 03 ม.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 3892) 08 พ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ (เข้ารับการสอบคัดเลือก สัมภาษณ์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนแสนตอวิทยา) (อ่าน 3911) 04 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนแสนตอวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3894) 03 พ.ย. 64
โรงเรียนแสนตอวิทยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 3872) 27 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแสนตอวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กันยายน พ.ศ. 2564 (อ่าน 3864) 15 ก.ย. 64
ประกาศ ศบค.อุตรดิตถ์ ให้โรงเรียนงดการเรียนการสอนแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3861) 08 ก.ค. 64
ประกาศ ศบค.อุตรดิตถ์ ให้โรงเรียนงดการเรียนการสอนแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3871) 08 ก.ค. 64
หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3858) 25 มิ.ย. 64
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3821) 23 มิ.ย. 64
ลงทะเบียนเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 3812) 14 พ.ค. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้ปฏิบัติตามนี้ค่ะ (อ่าน 3829) 14 พ.ค. 64
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแสนตอวิทยา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3859) 03 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3870) 10 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 3923) 21 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) วันที่ 11-15 ม.ค. 2564 (อ่าน 3934) 11 ม.ค. 64
เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 6914) 03 ม.ค. 64
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 6944) 07 ธ.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 6962) 12 ต.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 6940) 08 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 7020) 30 ก.ย. 63
ประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 6924) 19 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน (อ่าน 6915) 18 ส.ค. 63