โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ บุญประกอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 1 ตุลาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาร เอ็บมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2564