โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ผลการทดสอบระดับชาติ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ O-NET ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.73 KB