โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียน
 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลูกเสือ
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต
ให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง