โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน
 

          ภายในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนแสนตอวิทยาจัดการเรียนรู้
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากลตามแนวประชารัฐ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 
ปรัชญาโรงเรียน

" การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม "