โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


รูปเทียนตั้งอยู่บนหนังสือ ล้อมรอบด้วยรวงข้าว
ขนาบซ้ายด้วยคติพจน์ ขนาบขวาด้วยชื่อโรงเรียนคติธรรม


นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา   (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

สีประจำโรงเรียน

เขียว เหลือง
   
 
 
          สีเขียว                      หมายถึง   ความเข้มแข็ง  ความกล้าหาญ   และความเสียสละ
                                                    
          สีเหลือง                    หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
                                                          ความร่มเย็นเป็นสุข

เอกลักษณ์ของโรงเรียน


“ สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาสู่อาชีพ ”อัตลักษณ์ของนักเรียน 


“ ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  อาสา ”คำขวัญ


คุณธรรมเด่น เรียนดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา