โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนแสนตอวิทยา


         โรงเรียนแสนตอวิทยาได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อ  วันที่  4  พฤศจิกายน  2524   เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ  วันที่  17  พฤษภาคม  2525  โดยใช้อาคารเรียน
ชั่วคราวของโรงเรียนวัดดอยแก้ว  ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ชั่วคราว  จึงได้ทำการก่อสร้าง
ในที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านโคกปู่ดา  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์       
มีพื้นที่ทั้งหมด  49 ไร่  1  งาน  76  ตารางวา  

          ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน  76 ตารางวา 
ถนนคุ้งตะเภา - ห้วยฉลอง  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   53000    
โทร. 055 – 446330   โทรสาร 055 - 446330   E-Mail : seantor_vitaya@hotmail.co.th       
WebSite : www.stwty.ac.th   เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน  6  ห้องเรียนข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
 
สภาพชุมชน

         1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม  มีประชากรประมาณ 35,000 คน บริเวณใกล้
เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ พื้นที่การเกษตร   และภูเขา  อ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำน่าน  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ   การบรรพชาอุปสมบท 
แต่งงาน  ทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า  ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา  ออกพรรษา 

         2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ เกษตร   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  15,000- 30,000  บาท 
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4-6  คน

         3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ )

รายนามผู้บริหาร

โรงเรียนแสนตอวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งแต่ พ.ศ.2525  จนถึงปัจจุบัน


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
1 นายสมควร  ดีรัศมี 2525 2529
2 นายสุเทพ   ไตต่อผล 2529 2534
3 นายสมควร  ดีรัศมี 2534 2535
4 นายสุทัศน์  คล้ายชม 2535 2541
5 นายธงชัย   ปิ่นทอง 2541 2546
6 นางสายสมร   มุกดาลอย 2546 2547
7 นายรักเกียรติ   มีประไพ 2547 2552
8 นายวีระพันธุ์   ดอนท้วม 2552 2554
9 นายปัญญา   อุปธารปรีชา 2554 2557
10 นายเจษฎา   ปาณะจำนงค์ 2558 2561
11 นายสังวาร   เอ็บมูล 2561 2564
12 นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน 2564 2565
13 นายวสันต์ บุญประกอบ 2565 ปัจจุบัน