โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนแสนตอวิทยา การแต่งกายชุดนักเรียน
09 ก.ย. 63 ถึง 10 ก.ย. 63 การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่1/2563