โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : ชลธี หอมคำวั (ที)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
อีเมล์ : tee.elect@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม